Helse- og trygderett

I denne sakstypen samarbeider advokaten tett med O.A. Søgnen som bistår med fagkyndig gjennomgang og vurdering av saker, som krever helsefaglig kompetanse.

Vi kan bistå på følgende saksområder:

 • Sykemelding og sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Uførhet
 • Grunn- og hjelpestønader
 • Yrkesskade og yrkessykdom
 • Saker aktuelle for pasientskadeerstatning (NPE)
 • Andre saker som måtte omhandle helse- og trygderett

Forespørsel om bistand i saker som gjelder helse- og trygderett gjøres ved å fylle ut feltene under

Betingelser

5 + 5 =

Konsulent og underleverandør

Olav Arnfinn Søgnen

cand.pharm.

Autorisert helsepersonell: Provisorfarmasøyt

Utdanning og bakgrunn:

  • Hovedfag i samfunnsfarmasi, UiO
  • Hovedfagskurs i rusmiddelkontroll (FHI) og helseøkonomi (FI)
  • Forsker ved Statens legemiddelverk (Seksjon for legemiddelovervåkning)
  • Bred erfaring fra ulike roller i apotekvesenet
  • Variert bistand i ulike sakstyper